การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวผ่าน Web API
กรมอุตุนิยมวิทยา

(Thailand Meteorological Department API : TMDAPI)

หน้าหลัก | ลงทะเบียนใช้งาน | เกี่ยวกับระบบ

  เกี่ยวกับระบบ

การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภาระกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาด้านการ ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แผ่นดินไหว พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ แก่ บุคคล กิจการต่างๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศ และเปิดเผย แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐตามนโยบาย e-Government ที่ครอบคลุม และมีมาตรฐาน

  ข้อมูล/สารสนเทศที่ให้บริการผ่าน API

ข้อมูลและสารสนเทศที่ให้บริการผ่าน TMDAPI ประกอบด้วย

 • ข้อมูลสภาพอากาศ ทั้งราย 3 ชั่วโมงและรายวัน
 • ข้อมูลการพยากรณ์อากาศรายวันและรายสัปดาห์
 • ข้อมูลสถิติภูมิอากาศ
 • ข้อมูลผลการตรวจอากาศจากระบบอัตโนมัติ
 • ข้อมูลรายงานการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและภูมิภาค

  การขอใช้บริการ TMDAPI

หน่วยงาน/องค์กร หรือบุคคลผู้ประสงค์ใช้บริการข้อมูลผ่าน TMDAPI ควรลงทะเบียนใช้งาน เพื่อกรมฯ จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงบริการต่อไป

  รายการ API ที่เปิดให้บริการ

No. API Name Version Description References
1 WeatherWarningNews 1.00ข่าวเตือนภัยสภาพอากาศ ข่าวสารภูมิอากาศ ข่าวการติดตามสภาพอากาศร้าย
2 DailySeismicEvent 1.00รายงานผลการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ภูมิภาคใก้ลเคียง และข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลก
3 ThailandClimateNormal 1.00รายงานค่าสถิติภูมิอากาศ ค่าปกติ ประเทศไทย 2524-2553 Thailand Climate Standard Normal value 1981-2010
4 WeatherToday 2.00ผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น.
5 Weather3Hours 2.00ผลการตรวจวัดลักษณะอากาศราย 3 ชั่วโมงทุกสถานี ซึ่งเป็นการตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ เวลาตรวจวัด ประกอบด้วย 0100 0400 0700 1000 1300 1600 1900 2200 น. แสดงข้อมูลทุกสถานี(122-125 สถานี)
6 Station 1.00สถานีอุตุนิยมวิทยา ที่ติตดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสถานีที่ตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ และสถานีที่ตรวจด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ
7 WeatherForecastDaily 1.00ผลการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันๆละ 4 เวลา 06.00 น, 12.00 น, 17.00 น, 23.00 น ข้อมูลปรับปรุงทุกช่วงเวลาตามที่กำหนด
8 WeatherForecast7Days 1.00ผลการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยล่วงหน้า(ราย 7 วัน) แยกรายจังหวัด
9 WeatherForecast7DaysByRegion 1.00ผลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า(ราย 7 วัน) จำแนกรายภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
10 WeatherToday 1.00ผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น.
11 Weather3Hours 1.00ผลการตรวจวัดลักษณะอากาศราย 3 ชั่วโมงทุกสถานี ซึ่งเป็นการตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ เวลาตรวจวัด ประกอบด้วย 0100 0400 0700 1000 1300 1600 1900 2200 น. แสดงข้อมูลทุกสถานี(122-125 สถานี)กรมอุตุนิยมวิทยา สงวนลิขสิทธิ์ 2558