ข้อตกลงการลงทะเบียน
ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาผ่าน API (TMDAPI)

----------------------------

นโยบายการให้บริการ
กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการบริการในเว็บไซต์นี้ กรมฯยินดีให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การเข้าดูข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

  1. การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง http://data.tmd.go.th
  2. การปรากฏ ข้อมูล หรือลักษณะใดๆของการใช้บริการนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของชื่อและตราสัญญลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาลดน้อยลง
  3. การปรากฏ ข้อมูล หรือลักษณะใดๆของการใช้บริการนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจว่าผู้ใช้บริการมีความเกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา หรือได้รับการสนับสนุนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
  4. ผู้ใช้บริการต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยา
  5. กรมอุตุนิยมวิทยา สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการใช้บริการซึ่งผิดข้อตกลงนี้
  6. กรมอุตุนิยมวิทยา สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการเปลี่ยนแปลงหรือระงับอยู่ในดุลพินิจของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยไม่ต้องแสดงเหตุผล และไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลใดๆ
  7. กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่รับผิดต่อผู้ใช้บริการ บุคคลภายนอก อันเกี่ยวกับ ความถูกต้อง คุณภาพ ความทันสมัย ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใด โดยเฉพาะ และการปราศจากภัยคุกคามในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากการนำข้อมูลจากบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงบริการของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้งาน ถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
  8. ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาสงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงบริการในเว็บไซต์ที่ให้บริการนี้
  9. การให้บริการหรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นสิทธิของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
  10. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ข้อมูล ข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้ถูกออกแบบ จัดทำและปรากฎขึ้นในรูปแบบของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่่น
ยอมรับ