พระปรีชาสามารถด้านอุตุนิยมวิทยา

ท่านทรงศึกษาลักษณะอากาศทุกวัน

ทรงศึกษาลักษณะอากาศทุกวัน โดยใช้ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำขึ้นทูลเกล้าฯ ร่วมกับข้อมูลจากต่างประเทศที่หามาเอง เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ ที่อาจก่อความเสียหายแก่ประชาชน
อ่านต่อ...


Understanding Clouds

สาส์นวันอุตุนิยมวิทยาโลก ปี 2560 จากเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (Mr. Petteri Taalas)

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งหลายสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์และศิลปะเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกันกับเมฆ เป็นเวลากว่าสองพันปีแล้วที่อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีกได้ศึกษาเรื่องเมฆและเขียนตาราบันทึกบทบาทของเมฆที่มีต่อวัฏจักรทางอุทกวิทยา แต่ผู้จาแนกชนิดของเมฆเป็นครั้งแรกคือนายลุก โฮเวิร์ด (Luke Howard)
อ่านต่อ...

CLOUD IDENTIFICATION GUIDE

Learn how to identify cloud types by using this flow chart from the International Cloud Atlas. Clouds are divided into 10 fundamental types known as genera, depending on their general form. The genera are then further subdivided based on a cloud’s particular shape, structure and transparency; the arrangement of its elements; the presence of any accessory or dependent clouds; and how it was formed.
อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาวิชาการ วันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560

วันที่: 26 ม.ค. 60 เวลา: 15:42 น.
กรมอุตุนิยมวิทยา จะจัดการสัมมนาวิชาการ วันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพ ในหัวข้อ “พระปรีชาด้านอุตุนิยมวิทยาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” และ “Understanding Clouds”
อ่านต่อ...

ผลกระทบต่อมนุษย์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

วันที่: 26 ม.ค. 60 เวลา: 15:42 น.
การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงรายปีนั้นสามารถท าให้สภาพสังคมมนุษย์ย่ าแย่ลง ได้ เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) จ านวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานถูกประมาณการณ์ว่าจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ความถี่และความรุนแรงที่มากขึ้นจากมหันตภัยธรรมชาติการแก่งแย่งและการต่อสู้กันเพื่อทรัพยากรที่เหลือ น้อย และการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ าทะเลซึ่งส่งผลต่อแนวชายฝั่งและพื้นที่อยู่อาศัย

อุตุนิยมวิทยาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาบน www.tmd.go.th

ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 ในช่วงวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว


Thai Weather on iOS/Android

รายงานสภาพอากาศของประเทศไทย ประกอบไปด้วย สภาพอากาศปัจจุบัน, พยากรณ์อากาศล่วงหน้า, เส้นทางพายุ, รายงานแผนดินไหว, การแจ้งข่าวสาร, การเตือนภัย, การแจ้งเตือนสภาพอากาศ, สื่อเผยแพร่, เรดาร์สภาพอากาศ, ภาพถ่ายดาวเทียม, แผนที่อากาศ และการรายงาน


การเตือนภัยของ TMD ผ่าน Google Crisis Map

  • ความร่วมมือที่ทางกูเกิลต้องการจากกรมอุตุนิยมวิทยา คือ การพัฒนาข้อความเตือนภัยประเภท CAP (Common Alerting Protocol) ซึ่งกูเกิลต้องการพัฒนา CAP เพื่อสร้างมาตรฐานในการเตือนภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการหรือศูนย์เตือนภัยอยู่ทั้งหมด 20 แห่งใน 11 ประเทศ


  • TMD Open Data and API

    ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยการเปิดเผย ให้บริการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐตามนโยบาย e-Government API เพื่อให้บริการข้อมูล สภาพอากาศราย 3 ชั่วโมง รายวัน รายงานแผ่นดินไหว รายงานค่าสถิติภูมิอากาศ ข่าวเตือนภัยสภาพอากาศ ข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยา ข่าวพยากรณ์อากาศรายจังหวัดล่วงหน้า 7 วัน พยากรณ์อากาศรายภาคล่วงหน้า 7 วัน พยากรณ์อากาศอากาศวันนี้    การประยุกต์ใช้ IoT ในกิจกรรมอุตุนิยมวิทยา

    ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี IoT นำมาซึ่งความสะดวกสบายในการรับข้อมูลข่าวสารจากระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ในกิจกรรมอุตุนิยมวิทยาสามารถนำ IoT มาใช้ได้ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ลม แสง เพื่อลดภาระการติดตั้งเครื่องตรวจอากาศราคาสูง เพียงแค่มี เซ็นเซอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย แหล่งพลังงงาน แค่นี้ ก็จะทำให้การตรวจวัดสภาพอากาศด้วยต้นทุนต่ำ ก็มีความเป็นไปได้...